ویروس اسرارآمیز کرونا

خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا 

عامل بیماری سارس را شامل می شود.