در صورت برخورد با کسی که ویروس کرونا دارد چه کار کنیم؟