مقایسه تردد در خیابان های ایران با سایر کشورها در زمان شیوع کرونا ویروس