شاید کرونا دوباره یادمون بندازه که انسانیم...

 

شاید کرونا دوباره یادمون بندازه که انسانیم................