یاس ۳.۵ ساله

توضیحات دخترم هنگام نقاشی کشیدن: بیماری ها سیاه، آبی، طوسی و قهوه ای هستند،  مو و دوچشم دارن  به دهن بیماری ها ماسک زدم که کسی رو مریض نکنن، برخی هم دست و پا زیاد دارند. خانه سبز است، پا دارد و دود میکنه که بیماریهارو از بین ببره مامان قرمزه است، دست و پا دارد و قوی است، بابا این زرده است دست و پا نداره چون اومده خونه.

 

یاس 3.5 ساله از تهران