در خانه بمانیم

به احترام مدافعان و  شهدای سلامت در خانه بمانیم.