اون هاییکه خط مقدمند حواسشون فقط به روبرو است ما باید هوای پشت اونها رو داشته باشیم اهدای خون اهدای زندگی

 اون هاییکه خط مقدمند حواسشون فقط به روبرو است ما باید هوای پشت اونها رو داشته باشیم اهدای خون اهدای زندگی