توصیه ھایی برای استفاده از ماسک در تجمعات، در زمان قرنطینھ ی خانگی و در مراکز درمانی در شرایط شیوع ویروس کرونا ی جدید )(


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل