آنچه درباره عفونت کرونا ویروسی طیور ( IBVبرونشیت عفونی طیور) در پرندگان می دانیم چگونه این اطلاعات با ویروس عامل کووید ۱۹در انسان ارتباط دارد


لینک دانلود فایل