آنچه درباره عفونت کرونا ویروسی طیور ( IBVبرونشیت عفونی طیور) در پرندگان می دانیم چگونه این اطلاعات با ویروس عامل کووید ۱۹در انسان ارتباط دارد


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل