ویروس کرونا در حال قدرتمند کردن دیکتاتورھا و تغییر نظام جھان


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل