همکاری ستاد مقابله با ویروس کرونا دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با بهزیستی استان تهران

همکاری ستاد مقابله با ویروس کرونا دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با بهزیستی استان تهران 
 
♦در راستای فعالیتهای ستاد مرکزی مقابله با ویروس کرونا دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و به منظور مقابله با کاهش استرس و نگرانی های ناشی از بحران فعلی در بین احاد مردم، کمیته سلامت روان ستاد مرکزی دو دانشجوی داوطلب به نامهای مریم السادات سید حسینی و هایده هجرانی از دانشجویان دکترای واحد تهران مرکزی را به سرپرست صدای مشاوره بهزیستی استان تهران معرفی نمود تا جهت انجام مشاوره تلفنی به سرپرست صدای مشاور  سازمان بهزیستی یاری رسانند.
گفتنی است این دو داوطلب از دانشجویان رشته روانشناسی بالینی و سلامت بوده و دارای پروانه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می باشند.